Ziekte / ongeval

Ziekte

Het is altijd fijn als u ‘s ochtends de school verwittigt als u kind afwezig zal zijn. Dit kan telefonisch vanaf 8u30 op het nummer 052 33 21 05 of via een smartschoolbericht naar de leerkracht.

Kleuteronderwijs: in het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten. Een kleuter is leerplichtig vanaf de 3e kleuterklas.

Lager onderwijs: afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Bij minder dan drie dagen is een afwezigheidsbriefje voldoende (maximaal 4 keer per schooljaar).

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Moet uw kind de school vroeger verlaten omwille van een doktersafspraak, dan kan dit enkel na een schriftelijk bericht van het gezinshoofd (bij voorkeur via een smartschoolbericht aan de leerkracht / secretariaat of via de klasagenda).

Ongeval

Heeft uw kind een ongeval op school, op de weg er naartoe of op de terugweg, dan kan dit aangegeven worden bij onze verzekeraar:

Ethias
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

Uw kind krijgt een “aangifteformulier schoolongeval” mee naar huis of u kan het hier downloaden. De behandelende arts vult de laatste pagina in.
U vult de persoonlijke gegevens in en kleeft een klever van uw ziekenfonds op de derde pagina. U bezorgt het aangifteformulier zo spoedig mogelijk aan het secretariaat.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be