Schoolvisie

Welkom in GO! basisschool De Schorre


Opvang en onderwijs onder één dak, waar kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen doorgroeien. Dat is onze missie.”

Katleen Michiels, directeur GO! basisschool De Schorre en verantwoordelijke van GO! kinderdagverblijf ‘t Schorreke:
Op ons schooldomein krijgt iedereen de kans om te ontwikkelen op zijn eigen tempo. Je start als baby in kinderdagverblijf ’t Schorreke en wordt er als peuter voorbereid op een warme overstap naar de kleuterschool.   Wenmomenten vanaf 2 jaar in de 1e kleuterklas zorgen ervoor dat de overgang geleidelijk verloopt. De overstap van de kleuter- naar de lagere afdeling en naar het secundair wordt stap-voor-stap voorbereid.”

Leerplezier = sleutel tot motivatie

Alle leerlingen worden in onze school geleid / begeleid / gestuurd / gestimuleerd tot zelfstandig werken en leren. Wij brengen leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die daarbij helpen. Kinderen die zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden verwerven zijn in staat problemen op te lossen in wisselende contexten. Zelfgestuurd leren is een voorwaarde tot ‘een leven lang leren’.

DE SCHOOL zorgt voor een klimaat van wederzijds vertrouwen waarin leerlingen zich veilig en geborgen voelen.

DE LEERKRACHT is een COACH die kinderen leergierig maakt en hen op weg zet hun eigen leerproces in handen te nemen zodat ze plezier vinden in het ‘leren’.

OUDERS zijn PARTNERS. De school ondersteunt ouders bij het leren van hun kind. Ouders hebben vanuit hun ervaringen thuis een positieve inbreng in de manier waarop de school omgaat met leren leren.

Iedereen is VIP!

Elke leerling, medewerker en ouder is een individu met eigen interesses, talenten, persoonlijkheden en behoeften. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

We waarderen ieders uniciteit.

We hebben oog voor het individuele kind en gaan respectvol om met de persoonlijkheid en behoeften van ieder kind.

We creëren een gedifferentieerde speel-, leer- en leefomgeving.

We laten iedereen de ruimte om zijn eigen mening te geven.

We geven elk kind, elke medewerker, elke ouder, … het gevoel  erbij te horen .

Betrokkenheid

Wij bevorderen de ontwikkeling van leerlingen door betrokkenheid te stimuleren bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

Leerling-betrokkenheid in de klas realiseren door:
• Een goede sfeer en relatie. Kinderen moeten zich veilig en geaccepteerd voelen. De leerkracht houdt rekening met het karakter en de thuissituatie van het kind en speelt daar goed op in.
• Het juiste niveau. Kinderen moeten uitgedaagd worden voor opdrachten. De leerkracht houdt bij de activiteiten rekening met het leervermogen en de ontwikkeling van het kind.
• Aansluiten bij de leefwereld. Kinderen vinden activiteiten die dicht bij de werkelijkheid liggen, veel zinvoller dan opdrachten die hen niet raken. De leerkracht moet zich verdiepen in de leefwereld van de kinderen en goed luisteren naar de onderwerpen die zij aandragen.
• Afwisselende activiteiten. Kinderen willen niet alleen maar stilzitten en luisteren, ze willen graag dingen doen.
• Ruimte voor keuzes. Kinderen krijgen veel mogelijkheden om te kiezen. De leerkracht geeft veel ruimte voor de initiatieven van de leerlingen.

Leerling-betrokkenheid op school
Leerlingen in de klassen- en/of leerlingenraad kunnen in naam van hun klas hun inbreng doen op school. Op die manier wordt de school ook een stukje van hunzelf. We leren hen hun mening vragen en zeggen, luisteren naar elkaar, aanpakken en uitwerken van problemen of projecten.

Ouderbetrokkenheid
Samen met de ouders zorgt de school voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind via goede communicatie en een persoonlijke benadering, waardoor ouders zich verbonden voelen met de school, directie en de leerkrachten.

Actieve ouderparticipatie
Hulp-ouders bij zwemmen, bibliotheekbezoek, leeruitstappen, muzische activiteiten, …

Onze troeven

•  Groen en rustig schooldomein met wilgenhutten, poel, speelheuvels, buitenkeuken,…
•  Kindvriendelijke speel-, leef- en leeromgeving.
•  Moderne leermiddelen en methodes voor muzische vorming, wereldoriëntatie, wiskunde (Ijsbergrekenen), Frans en Nederlands.
•  Computers, tablets en WIFI in alle klassen.
•  Schoolzwemmen in de lagere school. Gratis voor de leerlingen van het 3e leerjaar.
•  Elke dag verse soep.
•  Interactieve schoolborden
•  Open school: ouders zijn steeds welkom.
•  Bosklassen, zeeklassen, kasteelklassen… voor de 2e en 3e graad. De school engageert zich door € 120,00 per kind bij te leggen.
•  Actieve oudervereniging
•  Schoolbus
•  Kinderdagverblijf ‘t Schorreke verbonden aan de school: warme overstap van kinderopvang naar kleuterschool.

 

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool De Schorre maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 26 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be