Reservatiewaarborg

Bij inschrijving betalen de ouders een “reservatiewaarborg” van € 250.
De reservatiewaarborg dient gestort te zijn binnen de 15 kalenderdagen na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de gestorte reservatiewaarborg op de rekening van het kinderdagverblijf:
BE76 0682 4633 8395 GKCCBEBB

Als aan al deze verplichtingen voldaan is, wordt de reservatiewaarborg integraal teruggestort binnen de 10 werkdagen:

  • na de einddatum van het opvangplan
  • na het verstrijken van de opzegtermijn

De waarborg zal geheel of gedeeltelijk worden ingehouden indien de ouders volgende verplichtingen uit de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement niet nakomen:

  • het naleven van de schriftelijke reservatie van een plaats;
  • het betalen van facturen;
  • het naleven van de opzegbepalingen.

Indien de ouders, vóór de startdatum van het opvangplan, door overmacht onverwacht geen gebruik kunnen maken van de opvang, richten zij een gemotiveerde aanvraag tot terugbetaling van de reservatiewaarborg aan info@kinderdagverblijf-schorreke.be

De organisator of zijn vertegenwoordiger zal de gemotiveerde aanvraag grondig in overweging nemen en documenten opvragen die de overmacht staven. Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangstmelding van de stavingsdocumenten worden de ouders door de organisator of zijn vertegenwoordiger schriftelijk in kennis gesteld van de genomen beslissing.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be