Kinderdagverblijf ’t Schorreke

De eerste stapjes naar school… worden in ‘t Schorreke gezet.

Opvang en onderwijs onder één dak, waar kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen doorgroeien. Dat is onze missie.

De allerkleinsten worden door ons team van het kinderdagverblijf ‘t Schorreke met de grootste zorg opgevangen en begeleid in hun groei naar zelfstandige peuter. Ze worden bijgestaan door de juf van de 1e kleuterklas. Op regelmatige tijdstippen wordt er een activiteit gepland waarbij de oudste peuters naar de 1ste kleuterklas komen en minstens 1 keer per week gaat de juf voorlezen, zingen, vertellen… in het kinderdagverblijf.

Door een geïntegreerde werking beogen we een zachte en warme overgang tussen het kinderdagverblijf en de kleuterschool.

Contact

De kindbegeleiders zijn rechtstreeks bereikbaar op het nummer: 052 77 01 72.

Het secretariaat (mevr. Sue Boeykens) en de verantwoordelijk (mevr. Katleen Michiels) zijn bereikbaar op het nummer: 052 33 21 05.

Praktische afspraken

Haal- en brengmomenten

Het kinderdagverblijf is open vanaf 7u ‘s morgens tot 18u ‘s avonds. Vóór 7u en na 18u is er geen opvang voorzien!

De ouders brengen het kind tijdig naar de opvang, volgens de afspraken in het individueel opvangplan. De ouders hebben tijdens de openingsuren steeds toegang tot de lokalen waar hun kind verblijft.

’s Avonds sluit ‘t Schorreke gesloten om 18u. Dit betekent dat de kinderen ten laatste 5 min. vóór sluitingstijd worden afgehaald. Bij laattijdig afhalen wordt een sanctionerende vergoeding aangerekend. Zie Bijlage B bij het Huishoudelijk Reglement.

De ouders geven het contactadres op van diegene die mag gecontacteerd worden om het kind te komen afhalen indien de ouders onmogelijk tijdig het kind kunnen afhalen ( bvb. in geval van ernstige verkeersproblemen,…).

Bij inschrijving dienen de ouders de namen kenbaar te maken van de personen die het kind (mogelijk) komen afhalen in het kinderdagverblijf. Deze lijst wordt als bijlage aan de inlichtingenfiche toegevoegd. Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Ouders dienen vooraf de begeleidster(s) te verwittigen wanneer iemand anders hun kind komt afhalen.

De persoon die het kind komt brengen of afhalen registeert zich a.d.h.v. zijn persoonlijk sleutelhanger met barcode.

Sluitingsdagen

Het kinderdagverblijf is gesloten op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.

Het kinderdagverblijf is gesloten voor de jaarlijkse collectieve vakantie:

  • de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • 3 opeenvolgende weken in juli en/of augustus

De jaarlijkse sluitingsdagen en vakantieperiodes worden ten laatste op 14 december, vóór het volgende kalenderjaar, aan de ouders meegedeeld. Je kan de sluitingsdagen voor 2024 hier raadplegen.

Voeding

Het kinderdagverblijf staat in voor een gezonde en gevarieerde voeding in functie van de leeftijd van uw kind. Het menu wordt wekelijks uitgehangen.

Deze regels gelden uiteraard niet voor baby’s. Hier wordt rekening gehouden met het persoonlijk voedingsschema. Flesvoeding voor baby’s en/ of bijzondere dieetproducten worden meegebracht door de ouders. De flesvoeding wordt door de begeleidsters net vóór elke maaltijd ter plaatse klaargemaakt. Ook fruitpapjes worden steeds vers bereid. Het fruitpapje of het vieruurtje wordt in de namiddag gegeven.

Er is mogelijkheid om in het kinderdagverblijf te ontbijten (tot 9u), maar het ontbijt wordt door de ouders meegebracht.

Indien de kinderen t.g.v. hun geloofsovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mogen gebruiken, wordt hiermee rekening gehouden en worden hieromtrent met de ouders afspraken gemaakt.

Kleding en verzorging

De ouders brengen het kind gewassen en gekleed naar de opvang. In principe worden er geen badjes gegeven. Alleen onder bepaalde omstandigheden en na afspraak met de ouders kan af en toe op deze regel een uitzondering gemaakt worden.

De ouders zorgen voor voldoende reservekleding die voorzien is van een naamlintje. Indien de kleding niet voorzien is van een naamlintje, kan het kinderdagverblijf niet instaan bij verlies van dit kledingstuk.

Bij opname in het kinderdagverblijf krijgt elk kind een embleem dat hij/zij behoudt gedurende het ganse verblijf. Elk kind heeft een eigen opbergplaats om persoonlijke spulletjes en verzorgingsproducten op te bergen, voorzien van dit embleem. Ieder kind heeft zijn eigen bedje met het nodige linnen.Buikslapen wordt in geen enkel geval toegestaan.

Ouderparticipatie

Een goede kinderopvang vertrekt vanuit een respectvolle en nauwe samenwerking tussen de ouders en het personeel. De directie en het personeel streven naar regelmatig overleg en een duidelijke communicatie tussen ouders en begeleidsters.

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Via het gebruik van een “heen-en weerschriftje”, waarin zowel door ouders als door personeel dagelijks informatie over het kind genoteerd wordt, kan de opvang afgestemd worden op de individuele noden van het kind. Alle berichtgeving in het heen- en weerschriftje dient dagelijks voor gezien getekend te worden, zowel door het personeel als door de ouders.

Opvang van een ziek kind

Een ziek kind kan niet naar het kinderdagverblijf. Daarom worden ouders verzocht al op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval dat het kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is.

Hierbij staat enerzijds het belang van het kind voorop en anderzijds wordt ook rekening gehouden met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.

Een kind dat licht ongesteld is, kan naar de opvang komen indien de ziekte geen risico inhoudt voor de andere kinderen. De begeleidster oordeelt of het kind in de loop van de dag hoge koorts begint te maken of plots ernstige verschijnselen van ziekte vertoont. In dat geval worden de ouders telefonisch verwittigd.

Het vervoer van een ernstig ziek kind gebeurt enkel door de dienst 100.

Ouders melden elk medisch of psychisch probleem van het kind, dat een gevaar kan betekenen voor de begeleidsters (wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zijn) of dat een bijzondere waakzaamheid van het personeel vergt. Dit met het oog op het preventief beschermen van de medewerkers en andere kinderen in het kinderdagverblijf en om onnodige risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Regeling indien een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Indien het kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt een medewerker van het kinderdagverblijf contact op met de ouder(s). Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

In de meeste gevallen zal het voor het kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.

Indien de ouder(s) niet bereikbaar zijn, in medische noodsituaties of bij een ongeval doet de begeleidster een beroep op de schoolarts. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd en wordt het kind naar het ziekenhuis gebracht. De ouders worden hiervan altijd verwittigd nadat het kind verzorgd is, tenzij een behandeling noodzakelijk is waarvoor de ouders hun toestemming moeten geven.

De kosten voor medische verzorging moeten eerst door de ouders betaald worden, maar kunnen in geval van een ongeval nadien teruggevorderd worden via de verzekering van het kinderdagverblijf.

Medicatie

In principe wordt er geen medicatie toegediend.

De ouders dienen de arts te verzoeken om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door de ouders zelf kan toegediend worden.

Uitzonderlijk kan, enkel op medisch voorschrift, medicatie toegediend worden in het kinderdagverblijf. Dit dient duidelijk genoteerd te worden in het heen- en weerschriftje.

Bovendien dient op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk vermeld te worden:
• naam van de inhoud
• naam van de dokter / apotheker
• naam van het kind
• datum van aflevering en vervaldatum
• dosering en wijze van toediening en duur van de behandeling
• wijze van bewaren

Financiële afspraken

Wij werken volgens het IKG-systeem of inkomensgerelateerde kinderopvang. Dit wil zeggen dat je de opvang kan betalen volgens je inkomen en dat je hiervoor een attest met kindcode moet aanvragen.

Reservatiewaarborg

Bij inschrijving betalen de ouders een reservatiewaarborg van € 250.

Ouderbijdrage voor de opvangprestaties

De ouders betalen een finaciële bijdrage volgens hun inkomen. Hiervoor is een attest met kindcode vereist. Ouders dienen dit attest  aan te vragen via Kind & Gezin. Dit kan vanaf 2 maanden voor de start van de opvang. Gelieve het attest op de eerste dag van de opvang mee te brengen.

De berekening van de bijdrage gebeurt op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen en op basis van bewijsstukken die gelden bij de start van de opvang. Kind en Gezin voorziet geen jaarlijkse herberekening, wel een indexaanpassing. Kind en Gezin kan aan de gezinnen vragen om bewijsstukken voor te leggen die de basis vormen voor de berekening van de financiële bijdrage.

Ouders die hun inkomen niet bekend willen maken, hebben ook een attest nodig. Zij betalen dan het maximumtarief.

Ouders kunnen aan het OCMW een individueel verminderd tarief aanvragen ingeval van werkloosheid, leefloon of moeilijke financiële situatie. Het verminderd tarief is het minimumtarief of 50% van het berekende tarief.

Het inkomenstarief betaal je voor:
• de opvangdagen die gereserveerd zijn in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is;
• de extra (occasionele) overeengekomen opvangdagen waarop het kind aanwezig is;
• de afwezigheden die gemeld zijn vóór 9u én indien de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen
zijn opgebruikt.

Voor een opvangduur tussen 5u en 10u59 betaal je 100% van het tarief. Voor een duur minder dan 5u betaal je 60% van het tarief. Verblijfstijden van een kind verspreid over verschillende tijdstippen op één dag worden samengeteld.

Bijkomende informatie over het inkomenstarief kan je hier lezen.

Het maximaal inkomenstarief betaal je voor:
• ongewettigde afwezigheidsdagen (afwezigheid niet gemeld of te laat gemeld).

Eventueel bijkomende kosten:
• kosten in geval van verlies of beschadiging van materiaal dat door het kinderdagverblijf aan de ouders werd ter beschikking gesteld en wordt meegenomen naar huis (bijvoorbeeld: heen-en-weerschriftje; registratiebadge;). Deze zullen tegen kostprijs worden aangerekend.
• sanctionerende vergoeding voor afhaling na sluitingstijd
• administratiekosten bij wanbetaling

Facturatiekost

De facturatiekost bedraagt 3.50 euro per maand.

Meer informatie over de inkomenstarief, reservatiewaarborg en eventuele bijkomende kosten lees je in Bijlage B van het huishoudelijk reglement of in de brochure van Kind en Gezin.

Facturatie

De ouders ontvangen maandelijks een voorschotfactuur (volgens het inkomenstarief) voor het aantal gereserveerde opvangdagen en/of-uren van de volgende maand, zoals opgenomen in het individueel opvangplan.

Op de volgende voorschotfactuur worden de eventueel opgebruikte gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (respijtdagen) en/of ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen en/of bijkomende kosten van de voorbije maand verrekend.

Het factuurbedrag wordt betaald via overschrijving op het rekeningnummer van het kinderdagverblijf en dit binnen de 2 weken na factuurdatum. Wij dringen aan op een stipte betaling.

Wanbetalers

Verloop bij wanbetaling:
• 20 dagen na factuurdatum wordt een herinnering verzonden met het verzoek tot onmiddellijke betaling.
• In geval de factuur niet betaald is binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de herinnering, wordt een eerste aanmaning aangetekend verstuurd. Hiervoor worden administratiekosten aangerekend.
• 14 dagen na de eerste aanmaning wordt een tweede aanmaning aangetekend verstuurd.
• Hiervoor worden opnieuw administratiekosten aangerekend.
• In geval het hierboven beschreven betalingstraject is afgelopen én de factuur nog steeds niet is betaald, kan de organisator beslissen om een incassobureau in te schakelen en zal er een incassotraject opgestart worden.
• Bij inschakeling van een incassobureau zullen incassokosten aangerekend worden.

Indien de ouders herhaaldelijk niet tijdig betalen of geen gevolg geven aan de aanmaningen tot betaling, kan de organisator de opvang van het kind stopzetten.
De organisator zal de ouders vooraf schriftelijk informeren over een mogelijke uitsluiting als het normale betalingstraject voor een factuur is afgelopen.

Fiscaal attest

Jaarlijks ontvangen de gezinnen voor kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van de betaalde basisbijdrage.

Eventueel bijkomende bijdragen, zoals vermeld op Bijlage B bij het Huishoudelijk Reglement, staan hierop niet vermeld. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Ouders hebben recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per kalenderjaar. Dit zijn dagen waarop het kind afwezig kan zijn, ongeacht de reden. Bijvoorbeeld: ouder is ziek thuis; ouders nemen een snipperdag; het kind gaat een dagje naar de grootouders; enz

De afwezigheid van het kind moet vóór 9u aan het kinderdagverblijf gemeld worden! Indien dit niet het geval is, dan wordt deze dag als ongerechtvaardigde afwezigheidsdag beschouwd. Elke ongerechtvaardigde afwezigheidsdag zal worden aangerekend aan het maximaal inkomenstarief, ongeacht het inkomenstarief dat ouders normaal betalen.
Zie bijlage B bij het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf.

Opgelet: indien het kind een aantal dagen ziek is en thuis moet blijven, worden deze dagen ook meegeteld als gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Een doktersattest is niet nodig.

Indien het kind langer dan 2 opeenvolgende weken afwezig is wegens ziekte en dit gestaafd wordt door een doktersattest, worden deze dagen niet in rekening gebracht als gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

Meer informatie over de berekening van het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen kan u vinden bij punt 6 van de schriftelijke overeenkomst.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be