Inschrijving kleuter- en lagere school

Digitaal aanmeldsysteem voor schooljaar ’24-’25

Voor schooljaar 2024-2025 werken alle kleuter- en lagere scholen van de gemeente Puurs-Sint-Amands met een digitaal aanmeldsysteem.

Wie moet zich aanmelden?

Gaat uw kleuter vanaf 1 september 2024 voor het eerst naar school of wilt u uw kind naar een andere school laten gaan dan waar het nu zit, dan moet u WEL gebruik van het elektronisch aanmeldsysteem.

Alle kinderen die al op school zitten en ook volgend schooljaar in die school willen blijven, moeten zich NIET aanmelden.

Waarom organiseren we een aanmeldprocedure?

 • We willen zoveel mogelijk ouders de kans bieden om hun kind in te schrijven in de school van eerste voorkeur;
 • We willen wachtrijen aan de schoolpoorten voorkomen;
 • We willen vermijden dat ouders hun kinderen in meerdere scholen inschrijven en daardoor andere kinderen verhinderen om in te schrijven;
 • We opteren voor digitaal aanmelden zodat de tijdsdruk wegvalt;
 • We gebruiken een digitaal aanmeldsysteem om elk kind evenveel kans te bieden op een inschrijving.

Hoe verloopt de procedure?

STAP 1: Van dinsdag 27 februari (12u.) tot en met dinsdag 19 maart 2023 (12u.) meldt u uw kind aan voor de school van uw keuze via het digitaal aanmeldsysteem.

STAP 2: Op donderdag 18 april (9u.) verneemt u of uw kind een plaats toegewezen kreeg en in welke school.

STAP 3: Van maandag 22 april (9u.) tot en met met maandag 13 mei (16u.) heeft u de tijd om de toewijzing om te zetten in een inschrijving. Wij contacteren u om een afspraak te maken. Kreeg u geen school toegewezen of u meldde uw kind niet aan, dan kan u pas inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen (23 mei).

STAP 4: Uw kind start in de school op 1 september 2024 of op de instapdatum (voor kleuters).

Hoe verloopt de aanmelding?

U meldt uw kind aan via het digitaal aanmeldsysteem van de basisscholen in Puurs-Sint-Amands. Het systeem is ontwikkeld door de Vlaamse overheid.

Wat heeft u nodig om aan te melden?

 • een identiteitskaart en een kaartlezer of toegang tot Itsme;
 • naam, voornaam, rijksregisternummer en domicilieadres van uw kind;
 • Indien uw kind recht op voorrang heeft (broer/zus): het rijksregisternummer van uw kind dat de voorrang genereert.

Volgende kinderen worden als een broer of zus beschouwd (“kinderen van dezelfde leefentiteit”):

 • kinderen met twee gemeenschappelijke ouders. Of ze op hetzelfde adres wonen is niet van belang
 • kinderen met één gemeenschappelijke ouder. Ook hier speelt het geen rol of ze op hetzelfde adres wonen of niet;
 • kinderen met eenzelfde domicilieadres die geen gemeenschappelijke ouder hebben.

Ik maakte een fout, wat nu? De hele aanmeldperiode kunt u zelf uw aanmelding aanpassen. Pas wanneer de aanmeldingsprocedure is afgelopen, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Vanaf dat moment kan dit enkel nog via de helpdesk.

Maakt het uit wanneer ik mijn kind aanmeld? Zolang u uw kind aanmeldt tijdens de aanmeldperiode (28 februari – 21 maart), maakt het tijdstip waarop u de aanmelding doet geen verschil.

Ben je verplicht om meerdere scholen aan te duiden? Neen, dat is geen verplichting. Weet wel dat als u maar één school aanduidt en er in die school geen plaats is, het systeem u geen andere school zal toewijzen en u dus helemaal geen school krijgt toegewezen. Je kunt dan pas inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen (23 mei).

Ik heb mijn kind niet aangemeld, wat nu? Als u uw kind niet hebt aangemeld, dan kan u inschrijven vanaf 23 mei.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na afloop van de aanmeldingen zal het systeem de vrije plaatsen verdelen. Dat gebeurt als volgt:

 • Alle kinderen worden toegewezen aan de school die ze als eerste voorkeur hebben opgegeven. Het systeem zal een kind nooit toewijzen aan een school die u niet gekozen hebt. Zijn er voldoende plaatsen in die school, dan kunnen alle kinderen een toewijzing krijgen;
 • Zijn er niet voldoende plaatsen in die school, dan zal het systeem alle kinderen rangschikken op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de school en het domicilieadres van het kind. Kinderen die het verst van de school wonen krijgen dan geen toewijzing. Is de afstand gelijk, dan zal het systeem een toewijzing doen op basis van toeval;
 • Kinderen die niet werden toegewezen in hun school van eerste voorkeur, worden opgenomen in de lijst van hun school van tweede voorkeur waar hetzelfde proces wordt doorlopen.

Er zijn drie mogelijk resultaten:

 • Uw kind wordt toegewezen aan uw school van eerste voorkeur. U kunt inschrijven in die school;
 • Uw kind is toegewezen aan een school van lagere voorkeur. U kunt inschrijven in die school. U staat tegelijk ook op de wachtlijst van de school/scholen van hogere voorkeur. Het is mogelijk dat u later toch nog een plaatsje kunt krijgen in een school van hogere voorkeur. De school zal dan contact met u opnemen.
 • Uw kind is in geen enkele school toegewezen. Uw kind wordt opgenomen op de wachtlijst van de scholen die u gekozen had. U kunt pas inschrijven als daar een plaatsje vrijkomt of vanaf 23 mei in een andere school.

De volgende documenten neemt u mee naar de school om de inschrijving af te ronden:

 • het toewijzingsbericht
 • de identiteitskaart van de ouder(s)
 • de identiteitskaart van het kind (of een briefje van de mutualiteit)
 • een bewijs van domicilieadres

Sta je op de wachtlijst, dan behoud je je plaats tot de vijfde schooldag van oktober (voor de instapklas: tot 30 juni 2025).

Nood aan ondersteuning?

Bent u minder digitaal vaardig? Raakt u niet aangemeld? Ondervindt u problemen bij het aanmelden? U kunt ondersteuning krijgen:

Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?

In het belang van het kind spreken gescheiden ouders vooraf af in welke school ze hun kind willen aanmelden. Als er geen onderling akkoord gevonden wordt, kan de aanmelding en inschrijving pas rechtsgeldig gebeuren met een uitspraak van de vrederechter. Een kind afwisselend naar de ene en dan weer een andere school sturen is wettelijk niet toegelaten.

Wat als er een fout gebeurd is, u een klacht heeft…?

Tijdens de aanmeldperiode kunt u een fout altijd zelf rechtzetten (vb. verkeerd huisnummer, fout in het e-mailadres …). Als de aanmeldperiode is afgesloten, kunt u een fout melden bij de Ombudsdienst Inschrijvingen: odi.aanmeldenbao@rvl.be

Heeft u vragen bij de toewijzing van uw kind? De scholen helpen u graag verder. Bent u niet overtuigd en wenst u een klacht in te dienen, stuur dan een e-mail naar de Ombudsdienst Inschrijvingen: odi.aanmeldenbao@rvl.be

Instapmomenten kleuters

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van de maand februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaart

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.
De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van het bevoegde CLB.

Schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be