Inschrijvingsprocedure kleuter- en lagere school.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de kids-ID van uw kind bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van de maand februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaart

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.
De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van het bevoegde CLB.

Schooltoeslag

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter- of lager onderwijs volgen in Vlaanderen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be